ലാപ്‌ടോപ്പ് വിതരണം – പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍

25/05/2015 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം 27/05/2015 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 26/05/2015 ലെ വിതരണത്തിന് മാറ്റമില്ല.
പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.
table

ict laptop distribution to schools

ഐ.സി.ടി. പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം 2015 മെയ് 25, 26 തീയതികളിലായി ഡയറ്റ് കെട്ടിടത്തിലുള്ള ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. സ്ക്കൂളുകളുടെ എണ്ണക്കൂടുതല്‍ കാരണം വിതരണത്തിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

table

 • തീയതിയും സമയക്രമവും പാലിക്കേണ്ടതാണ്
 • പ്രധാന അധ്യാപകനോ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സ്ക്കൂള്‍ ഐ.ടി. കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററോ മറ്റ് അധ്യാപകരോ ആയിരിക്കണം ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.
 • പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ഒഴികെയുള്ള അധ്യാപകര്‍ Authorisation letter കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റര്‍, HM/Principal സീല്‍, സ്ക്കൂള്‍ സീല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വരുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുന്നത്.
 • കെല്‍ട്രോണ്‍ പ്രതിനിധികള്‍ നേരിട്ടാണ് വിതരണം എന്നതിനാല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
 • സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റും Authorisation letter ന്റെ ഫോര്‍മാറ്റും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
 • List of Schools
 • Authorisation letter

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പരിശോധന

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 30.4.2015 ലെ A-2/1633/2014/TBO സര്‍ക്കുലര്‍പ്രകാരം ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി 2015 മെയ് 4 ന് രണ്ട് മണിക്കകം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏല്‍പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെസ്ക്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം – ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച

authorisation letter

ഐ.സി.ടി. പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഡെസ്ക്ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിതരണം 2015 ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച ഡയറ്റ് കെട്ടിടത്തിലുള്ള ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്.

 • പ്രധാന അധ്യാപകനോ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സ്ക്കൂള്‍ ഐ.ടി. കോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററോ മറ്റ് അധ്യാപകരോ ആയിരിക്കണം ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടത്.
 • പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ ഒഴികെയുള്ള അധ്യാപകര്‍ Authorisation letter കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • മ്പ്യൂട്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റോക്ക് റജിസ്റ്റര്‍, HM സീല്‍, സ്ക്കൂള്‍ സീല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്.
 • രാവിലെ 9 മണിക്ക് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വരുന്നവര്‍ക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയായിരിക്കും അവലംബിക്കുന്നത്.
 • കെല്‍ട്രോണ്‍ പ്രതിനിധികള്‍ നേരിട്ടാണ് വിതരണം എന്നതിനാല്‍ ഏപ്രില്‍ 9 ന് തന്നെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
 • സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.Authorisation letter മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 

ഡെസ്ക്ക്‌ടോപ്പ് വിതരണം_ഏപ്രില്‍ 9 വ്യാഴാഴ്ച

 

 

മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള റാസ്‍ബറി പൈ പരിശീലനം

1RaspberryPi ഉപകരണം ലഭിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ്. ആദ്യ പരിശീലനങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 7, 8 തീയതികളില്‍ വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ വഴിയാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഏപ്രില്‍ 27 മുതല്‍ മെയ്  8 വരെയായിരിക്കും തുടര്‍ പരിശീലനം. ജില്ലയിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ : DRC Thiruvalla, GVHSS Keezhvaipur, GHS Kozhencherry, MSHSS Ranni, GHSS Omalloor, RVHSS Konni, GBHSS Adoor  എന്നിവയാണ്. ഒരു സെന്ററില്‍ 10 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഒരു ദിവസം പരിശീലനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെന്ററിലേയ്ക്കുമുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ നോക്കി അതാത് ദിവസം പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

Training Schedule RaspberyPi

അവധിക്കാല പരിപാടികള്‍

ഐ.ടി@സ്ക്കൂള്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നടത്തുന്ന അവധിക്കാല പരിപാടികള്‍

PEECS പരിശീലനം

 1. 06.04.2015             Zoology
 2. 07.04.2015             Physics I year
 3. 08.04.2015             Physics II year
 4. 09.04.2015             Botany
 5. 10.04.2015            Chemistry I year
 6. 11.04.2015             Mathematics I year
 7. 12.04.2015            Mathematics II year
 8. 16.04.2015            Chemistry II year

സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിതരണം

അവസാന ഘട്ട വിതരണം നടക്കാത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിതരണം ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരത്തില്‍ നടക്കും

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള റാസ്ബെറി പൈ പരിശീലനം

ജില്ലയില്‍ റാസ്ബെറി പൈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളിലായി നടത്തുന്നു. പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍ പിന്നാലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

IT Practical Loser’s Exam on March 24

2012 വര്‍ഷമോ അതിനു മുന്‍പോ നടന്നിട്ടുള്ള SSLC IT പ്രാക്ടിക്കല്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന/പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും 2015 ഫെബ്രുവരി 23 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 3 വതെ നടന്ന SSLC IT പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷ 2015 മാര്‍ച്ച് 24 ന് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലും പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ DEO യുടെ സമ്മതപത്രവും SSLC ഹാള്‍ ടിക്കറ്റുമായി 10 am നു മുന്‍പായി താഴെ പറയുന്ന നിശ്ചിത കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍

തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല  – ഗവ: മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് സ്കൂള്‍ തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല  – ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ ഓമല്ലൂര്‍

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers