ഐ. ടി . മേള 2018


2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഉപജില്ലാ ഐ.ടി. മേളകള്‍ 24-10-2018 മുതല്‍ 31-10-2018 നടത്തുന്നു. മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കായി കാണുക it melas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: