പ്രൈമറി പ്രഥമാധ്യാപക പരിശീലനം- റിസോഴ്സസ്


പ്രൈമറി പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കായുള്ള ദ്വിദിന മാനേജ്മെന്റ് പരിശീലനം-  ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് (ഒന്നാം ദിവസം) താഴെ നല്കുന്നു

Academic Plan                           Activity Calender                         CC Presentation_

CR intro presetation                 Module                                           SDP 2017_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: