‘കുട്ടിക്കൂട്ടം’ പരിശീലനം- Module


ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം- പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2017-18 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം 8,9 ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള (ഇനിയും പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക്) പരി‍ശീലനം 25/07/2017 മുതല്‍ 27/07/2017 വരെ രാവിലയും വൈകിട്ടുമായി ഓരോ മണിക്കൂര്‍ വീതം സ്കൂള്‍ SITC യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. module ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

Hi_School_Kuttikkoottam Module draft :

Presentations

Introduction: Animation: Malayalam Typing: Hardware: Electronics 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: