തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല – HS ICT – പരിശീലനം രണ്ടാം ഘട്ടം May 16-18


 തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ മെയ് 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂള്‍

ഷെഡ്യൂളിള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്‍ കൃത്യമായ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക.

സെന്റര്‍ മാറരുത്.

ലാപ്ടോപ്പ് കരുതുക.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: