ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ICT പരിശീലനം ഷെഡ്യൂള്‍


സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‍ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘നവകേരളമിഷന്‍’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ‘പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ’ ത്തിന്റെ ഭാഗമായ അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടികളില്‍ ഐ.സി.ടി  പരിശീലനത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.  മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ഐ.സി.ടി പരിശീലനം വിഷയാ‍ടിസ്ഥാനത്തില്‍  മെയ് മാസം 8ാം തീയതി മുതല്‍ നല്‍കുന്നു.

 

തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ 8ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: