വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനം


ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം ഏപ്രില്‍ 6, 7 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ അനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പരിശീലന വിവരം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്. കുട്ടികള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം കരുതണം.
കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ സ്കൂളില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകളില്‍ ലഭ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് @ സ്കൂള്‍ കിറ്റ് പരിശീലനസമയത്ത് കൊടുത്തുവിടണം.
പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍ ചുവടെ

Kuttykootam training schedule

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: