പ്രൊബേഷന്‍- കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ട്രെയിനിംഗ്- പരീക്ഷാഫലം


അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രൊബഷന്‍ കാലയളവ് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനവും അതിനോ‍ടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നിന്നും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചവരുടെ ലിസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

  • സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 25 ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്

List of successful candidates

  • വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തവര്‍ക്കായി ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരം വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: