വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി റാസ്പ്ബറി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ മല്‍സരം


കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷനും ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി റാസ്പ്ബറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടിങില്‍ മല്‍സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. Create a programme that solves daily life probles എന്നതാണ് വിഷയം. 2014-15, 2015-16 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ റാസ്പ്ബറി പൈ ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കോ ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോ മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയില്‍ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി ജനുവരി 25 ന് മുന്‍പായി drcthiruvalla@gmail.com, raspikerala@startupmission.inഎന്നീ വിലാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് mail ചെയ്യുക. അപേക്ഷയുടെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വീഡിയോകള്‍ എന്നിവയടങ്ങിയ CD യും ജനുവരി 31 നു മുന്‍പായി ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിക്കണം. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോഗ്രാമിന് ജില്ലയില്‍ പതിനായിരം രൂപയും സംസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Application Form

Circular

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: