സ്കൂളുകളിലെ BSNL ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണക്ഷന്‍ പുനസ്ഥാപിച്ചു


സ്കൂളുകളില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന സൗജന്യ BSNL ബ്രോഡ് ബാന്‍ഡ് സൗകര്യം 2016 മെയ് മാസം വരെ തുടര്‍ന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. RailTel നല്‍കുന്ന VPN കണക്ഷനും വേഗത്തില്‍ത്തന്നെ നല്‍കി വരികയാണ്. സ്കൂളുകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഇല്ലാതെയിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ April 27 ന് നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന SSLC റിസല്‍ട്ട് CD വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: