എസ്. എസ് എല്‍. സി ഐ. ടി പരീക്ഷ (Loosers)


 2012 മാര്‍ച്ചും അതിനു മുന്‍മ്പും എസ് എസ് എല്‍ സി  ഐ.ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 28 ന്  ഐ.ടി തിയറി പരീക്ഷ അവര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അതത് സെന്ററുകളിലും ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 29 ന് തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലുള്ളവര്‍ക്ക്   തിരുവല്ല ഗവ.മോഡല്‍ ഗേള്‍സ് ഹൈസ്കൂളിലും പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഓമല്ലൂര്‍ ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലും നടത്തുന്നതാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ് എസ് എല്‍ സി  ഐ.ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നവര്‍ക്കും മാര്‍ച്ച് 29 ലെ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹാള്‍ടിക്കറ്റുമായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: