റാസ്പ്ബറിപൈ പരിശീലനം മാറ്റിവെച്ചു


2016 January 21, 28, Feb 4 എന്നീ തീയതികളില്‍ നടത്തുവാനിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള റാസ്പ്ബറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക്  മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: