സബ് ജില്ലാ ഐ ടി മല്‍സരം 2015


  • ഐ ടി മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ Ubuntu 10.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്ടേപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
  • 9 AM ന് രജിസ്ടേഷന്‍ ആരംഭിക്കും.
  • 9.30 ന് മല്‍സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. മേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സമയക്രമം പാലിക്കുമല്ലോ ..

    subdistrictitfair

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: