ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തികരണത്തിനുള്ള ഐ. ടി പരിശീലനം


പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പ്രൊബേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഐ. ടി പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആറു ദിവസത്തെ ഐ. ടി. പരിശീലനം 2015 ജൂലൈ 2 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്. പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന അധ്യാപകര്‍ ഉബുണ്ടു 10.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ് ടോപ്പ്, റിലീവിങ് ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Participants List_Probation declaration

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: