ലാപ്‌ടോപ്പ് വിതരണം – പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍


25/05/2015 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം 27/05/2015 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 26/05/2015 ലെ വിതരണത്തിന് മാറ്റമില്ല.
പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു.
table

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: