ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പരിശോധന


പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 30.4.2015 ലെ A-2/1633/2014/TBO സര്‍ക്കുലര്‍പ്രകാരം ഇന്റന്‍ഡിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തി 2015 മെയ് 4 ന് രണ്ട് മണിക്കകം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏല്‍പിക്കേണ്ടതാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: