അവധിക്കാല പരിപാടികള്‍


ഐ.ടി@സ്ക്കൂള്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നടത്തുന്ന അവധിക്കാല പരിപാടികള്‍

PEECS പരിശീലനം

  1. 06.04.2015             Zoology
  2. 07.04.2015             Physics I year
  3. 08.04.2015             Physics II year
  4. 09.04.2015             Botany
  5. 10.04.2015            Chemistry I year
  6. 11.04.2015             Mathematics I year
  7. 12.04.2015            Mathematics II year
  8. 16.04.2015            Chemistry II year

സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിതരണം

അവസാന ഘട്ട വിതരണം നടക്കാത്ത സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിതരണം ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരത്തില്‍ നടക്കും

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള റാസ്ബെറി പൈ പരിശീലനം

ജില്ലയില്‍ റാസ്ബെറി പൈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം ഏപ്രില്‍, മെയ് മാസങ്ങളിലായി നടത്തുന്നു. പരിശീലന ഷെഡ്യൂള്‍ പിന്നാലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: