ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ICT പരിശീലനം


പുതുതായി നിയമനം ലഭിച്ചവരും ICT പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുമായ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ICT പരീശീലനം ഫെബ്രുവരി 9ന് കോഴഞ്ചേരി ഗവ ഹൈസ്ക്കൂളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബാച്ചില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരം താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ 10.00 am ന് ലാപ് ടോപ്പുമായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

List of Teachers

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: