ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ.ടി മേള – അനുവദിച്ച അപ്പീലുകള്‍


പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്തി പരിചയ ഐ.ടി.മേളയുടെ 19.11.2014 ല്‍ ചേര്‍ന്ന അപ്പീല്‍ കമ്മറ്റി യോഗത്തില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന കുട്ടികള്‍ നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ അനുവദിച്ച് തീരുമാനിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ‍ഡയറക്ടര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

Appeal decisions

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: