എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് പരിശീലനം


urgentഎട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അഭിരുചിയും താല്‍പര്യവുമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്ക് ഐ. ടി@സ്കൂളും സംസ്ഥാന ഐ. ടി വകുപ്പും ചേര്‍ന്ന് പ്രോഗ്രാമിങ്ങില്‍ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഓരോ സ്കൂളില്‍ നിന്നും 10 മുതല്‍ 25 വരെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ പേരു വിവരം 2014 നവംബര്‍ 25 നു മുന്‍പായി ഐ. ടി @സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ഇ-മെയില്‍ (www.drcthiruvalla@gmail.com) മുഖേന അറിയിക്കണം. തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമായ സര്‍ക്കുലര്‍ കാണുക.

ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് പേരെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇതിനായി ഐ. ടി@സ്കൂളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് 2014 ഡിസംബര്‍ 1 ന് 2 മണി മുതല്‍ 3 വരെ സ്കൂളുകളില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്കോറാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത്. ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സര്‍ക്കുലറില്‍ ലഭ്യമാണ്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ 3 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പേരുകള്‍ ഐ. ടി @സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 3 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്.

Download DPI Circilar

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: