ജില്ലാ ഐ.ടി.മേള – അറിയിപ്പ്


പത്തനംതിട്ട റവന്യൂ ജില്ലാ തല ഐ.ടി.മത്സരങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം നവംബര്‍ 10, 11, 12 തീയതികളിലായി നടക്കുന്നതാണ്. മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1. സബ് ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ജില്ലാ മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം.
2. മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകളും 2014 നവംബര്‍ 10 ന് രാവിലെ 9.00 am ന് തിരുവല്ലയിലുള്ള ഐ ടി @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ എത്തി രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
3. മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ലിങ്കിലുള്ള ഫോര്‍മാറ്റില്‍ സ്കൂള്‍ മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
4. ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് മല്‍സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ 3 കോപ്പികള്‍, പ്രസന്റേഷന്‍ CD, പ്രസന്റേഷന്‍ സ്ലൈഡുകളുടെ പ്രിന്റൗട്ടിന്റെ ഒരു കോപ്പി എന്നിവ 2014 നവംബര്‍ 10 ന് മുന്‍പായി ഐ. ടി. @ സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

IT Mela participant certificate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: