അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ. ടി പരീക്ഷ


8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ 2014-15 വര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ. ടി പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് ആരംഭിച്ച് നവംബര്‍ 19 ന് മുന്‍പായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. നവംബര്‍ 25 ന് മുന്‍പായി എക്സ്പോര്‍ട്ട് ഫയല്‍, School registration details ന്റെ ഫയല്‍, സ്കോര്‍ ഷീറ്റിന്റെ pdf ഫയല്‍ എന്നിവയടങ്ങിയ CDയും സ്കോര്‍ ഷീറ്റിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടും DEO യില്‍ എത്തിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കുലര്‍ കാണുക പരീക്ഷാസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ CD യും പാസസ്സ് വേഡും ഒക്ടോബര്‍ 17 വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ DEO യില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: