അധ്യാപക പാക്കേജ് : ജീവനക്കാരുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു


സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ അധ്യാപക പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലും 2014 ജൂണ്‍ ഒന്നു വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ http://www.itschool.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള School Employee എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ 2014 ജൂണ്‍ 18 നു മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.ലോഗിന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ‘സമ്പൂര്‍ണ്ണ’യുടെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിക്കണം.സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരുടെ PEN, പേര്, തസ്തിക, സര്‍വ്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച ദിവസം, ജനനതീയതി എന്നിവ കൃത്യതയോടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. എയിഡഡ് സ്കൂളുകള്‍ 01.06.2014-ന് മുമ്പ് നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ വിവരം മാത്രമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്.
വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ.

http://ktet.in/schoolfixation/

DPI യുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ കാണുക

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: