സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് .


സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൈമറി/ഹൈസ്കൂള്‍/ഹയര്‍സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 01/06/2014 മുതല്‍ ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് .

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്_സ്കൂള്‍ കോഡ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: