‘സമ്പൂര്‍ണ’ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍


സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ‘സമ്പൂര്‍ണ’ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014-15 അധ്യയനവര്‍ഷം സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമാണെന്ന് അതത് സ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം, ക്ലാസ് പ്രമോഷന്‍, റ്റി.സി നല്‍കല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും ഇനിമുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണവഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്പൂര്‍ണ നടപ്പിലാക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ ചുവടെ.

Sampoornna(Circular,25-4-2014)

25.04.2014 ലെ circular അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: