എസ്. എസ്. എല്‍. സി. ഐ. ടി പരീക്ഷ 2014


pta

എസ്. എസ്. എല്‍. സി. ഐ. ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫോമുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Form P1 – Shedule

Form P2 – Computer Allotment

Form P3 – Score Sheet

Form P7 – Comprehensive Report

Form P8 – Claim Form

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: