സമ്പൂര്‍ണ 8,9,10 ക്ലാസുകള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം


ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ സോഫ് റ്റ് വെയറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.ഡേറ്റാ ഇപ്പോള്‍ കണ്‍ഫേം ചെയ്യേണ്ടതില്ല.ഹൈസ്കൂളുകളോടൊപ്പമുള്ള LP, UP ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ സമ്പൂര്‍ണയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കണം.

ഹൈസ്കൂളുകളോടൊപ്പമുള്ള LP, UP വിഭാഗത്തിലെ IT Coordinator മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സ്കൂള്‍ മെയില്‍ വഴി നല്‍കാത്തവര്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി submit ചെയ്യുക.

(24/09/2012 വരെ  80 സ്കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു.എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളും നിര്‍ബന്ധമായും ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കണം.LP,UP ഇല്ലാത്ത ഹൈസ്കൂളുകള്‍ അവരവര്‍ക്ക് ബാധകമായത്   മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക)

Click here to submit the details of LP, UP  IT Coordinator

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: