സമ്പൂര്‍ണ്ണ – തീയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു


ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ക്ലാസ്സുകളിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളുടേയും വിവിരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി സെപ്തംബര്‍ 14 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നതായി ഐ.ടി.@സ്ക്കൂള്‍ എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിക്കുന്നു.
Press release

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: