സ്കൂള്‍ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് (SSITC) രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിക്കാല പരിശീലനം


എസ്.ഐ.റ്റി.സി മാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്
പരമാവധി സ്കൂള്‍ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് (SSITC) രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിക്കാല പരിശീലനം  നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍ 18 ഉം തിരുവല്ല വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍  20 ഉം പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളാണ്  ഇപ്പോള്‍ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് പരിശോധിച്ച് കുട്ടികളെ അവര്‍ക്കനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനും ചുമതലയുള്ള പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുവാനും എസ്.ഐ.റ്റി.സിമാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊന്നിച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂള്‍ അനുസരിച്ചുതന്നെ പരിശീലനം നടത്തുവാനും ഡോക്കുമെന്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ ആഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാനും റിസോഴ്സ് അധ്യാപകര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇനിയും പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള സ്കൂള്‍ ഐ.ടി.കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്നുതന്നെ ഐ.ടി@സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

രസീത്-1

രസീത്-2

ഹാജര്‍

രജിസ്ട്രേഷന്‍

പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: